يادگيري فتوشاپ

آموزش نوين آيلتس

آموزش نوين آيلتسTel:88-0000-0000

چگونه به سادگي فتوشاپ بياموزيم؟

همانطور كه مي دانيد امروزه با توجه به گستردگي استفاده از شبكه هاي اجتماعي مثل اينستاگرام، توليد محتواي تصويري حرفهاي يك نياز ضروري احساس ميشود. افراد براي ساختن يك بنر حرفهاي براي خدمات و محصوالت خود، نياز به يادگيري نرم افزارهايي از جمله فتوشاپ دارند. در زمينه آموزش و يادگيري فتوشاپ سواالت زيادي مطرح است كه در اين مقاله به مهمترين و رايجترين اين سواالت پرداختهايم. 

آيا ميشود به كل فتوشاپ مسلط شد؟ 

در جواب اين سوال كه بسيار رايج است، من هميشه يك سوال مشابه ميپرسم. آيا پزشكي هست كه در تمام زمينهها متخصص باشد؟يعني همزمان متخصص قلب، مغز، گوارش، بينايي و... باشد؟ قطعا نيست. فتوشاپ هم دقيقا مثل علم پزشكي است. شما قبل از هر آموزشي، بايد ابتدا تصميم بگيريد كه در كدام زمينه فتوشاپ ميخواهيد متخصص شويد. آيا آتليه عكاسي داريد و ميخواهيد روتوشهاي حرفهاي انجام دهيد يا قصد داريد از طريق انجام پروژه هاي تبليغاتي درامد داشته باشيد؟ فتوشاپ يك نرم افزار بسيار گس ترده هست و اين را به ياد داشته باشيد كه تقريبا هيچ فردي وجود ندارد كه ادعا كند به تمام فتوشاپ صددرصد مسلط است! 

يادگيري فتوشاپ چقدر زمان ميبرد؟ 

 همه چيز بستگي به مقدار زماني دارد كه براي آموزش و تمرين خود در نظر ميگيريد. اين مدت زمان هرچقدر بيشتر باشد طبيعي است كه زودتر مسلط ميشويد. شايد اگر يك دوره پروژه محور خوب تهيه كنيد با روزي يك ساعت وقت گذاشتن بتوانيد در بيست روز به حد نسبتا قابل قبولي دست پيدا كنيد. توجه داشته باشيد كه عالوه بر آموزش فتوشاپ، تمرين كردن و اجرا كردن دانستهها هم بسيار مهم است كه در ادامه به آن ميپردازيم. 


آيا صرفا آموزش فتوشاپ ميتواند ما را حرفهاي كند؟

 قطعا خير. هيچ فردي تنها با ديدن آموزش فتوشاپ حرفهاي نشده است. در تمام مشاغل نيز دقيقا همين است. شما اگر صد ساعت آموزش رانندگي ببينيد باز هم راننده حرفهاي نخواهيد شد. زيرا يادگيري فقط بخشي از قضيه است. تا سوار ماشين نشويد و در خيابانهاي شهر رانندگي نكنيد هرگز يك راننده ماهر نخواهيد شد. در آموزش فتوشاپ هم اين چنين است. ديدن آموزش فتوشاپ )چه حضوري و چه غيرحضوري( شايد تنها 40 درصد به شما كمك كند. مابقي 60 درصد باقيمانده در طول تمرين و تجربه به دست ميآيد و براي تمرين و ت جربه باالخره بايد از يك نقطه شروع كرد.

شركت در كالس حضوري بهتر است يا خريد دوره ويديويي و آنالين؟ 

در جواب اين سوال بايد گفت كه همه چيز به نحوه آموزش و مدرس مربوط است. اگر يك دوره كامال كاربردي و پروژه محور بود حضوري بودن يا نبودن آن چندان مهم نيست. شايد شما هم اين تصور را داشته باشيد كه فقط و فقط در كالس حضوري ميتوانيد ياد بگيريد. واضح است كه مزيت اصلي كالس حضوري وجود پشتيباني و رفع اشكال است. حال آنكه در برخي از دورههاي آنالين و ويديويي هم اين قابليت وجود دارد. در دوره آنالين سالطين فتوشاپ ، عالوه بر اينكه مباحث كامال پروژه محور و كاربردي به شما آموزش داده مي شود، قابليت رفع اشكال و پرسيدن هرنوع سوال از شخص مدرس هم وجود دارد. بنابراين اين چنين دوره اي شايد حتي مفيدتر از بسياري از كالسهاي حضوري باشد.

فتوشاپ فقط براي سيستم هست يا با گوشي هم ميشود طراحي كرد؟

 در اينجا دو بحث مطرح است. يادگيري و انجام كار. اگر دوره ويديويي و انالين باشد شما از طريق گوشي تلفن هم راه هم ميتوانيد آموزشتان را دنبال كنيد و ياد بگيريد. اما براي تمرين و كار و انجام پروژه حتما نياز به يك سيستم يا لپ تاپ داريد. ز يرا فتوشاپ اصلي فقط براي روي سيستم نصب ميشود. نرم افزارهايي كه روي گوشي نصب ميشوند در واقع فتوشاپ نيستند و فقط يك سري ويرايشهاي كوچك انجام ميدهند. فتوشاپ بسيار قويتر و حرفه ايتر از اپليكيشنهاي موجود در گوشي هاست. 

فرق دورههاي ويديويي آموزش فتوشاپ با ويديوهاي آموزشي رايگان يوتيوب و آپارات چيست؟

 اگر يك فرد تازه كار هستيد و هنوز شناخت كافي از فتوشاپ نداريد، يك راه بسيار اشتباه و غلط براي يادگيري، استفاده از ويديوهاي رايگان سطح اينترنت است. دليل آن اين است كه نميتوانيد سطح آموزش را تشخيص بدهيد. شما بايد از صفر شروع كنيد اما نميدانيد كه اين ويديوي آموزشي رايگان آيا براي فرد تازه كاري مثل شما مناسب است يا نه؟ در واقع نميتوانيد تشخيص بدهيد كه سطح اين آموزش چگونه است. اما در يك دوره ويديويي مثل سالطين فتوشاپ، مدرس كامال از صفر شروع ميكند و براي هر جلسه گام به گام طبق سرفصلهاي الزم به شما آموزش ميدهد. شما خيال تان راحت است كه مباحث كم كم حرفه اي ميشود و ناگهان با مباحث سخت و سنگين مواجه نميشويد. همچنين در آموزشهاي رايگان شما اگر به مشكل و سوالي برخورد كنيد، معموال فردي وجود ندارد كه به سوال شما پاسخگو باشد. ما در وبسايت آموزش گرافيك طرحيسا آموزشهاي رايگاني قرار داده ايم اما اكثر اين آموزشها براي افرادي است كه تا حدودي با فتوشاپ آشنا هستند. پاسخ به سواالت رايج درباره آموزش فتوشاپ 

آيا داشتن مدرك فتوشاپ مهم است؟

 اگر ميخواهيد در فتوشاپ حرفهاي شويد و هر شركت و ارگاني خواهان شما باشد، داشتن مدرك فتوشاپ اصال ضروري نيست. تمركزتان را فقط روي يادگيري كاربردي و حرفه اي شدن در فتوشاپ بگذاريد. وقتي كارتان عالي باشد در بازار هيچ فردي به مدرك شما اهميتي نميدهد. تنها نكته مهم داشتن مهارت و كار قوي است. يك فرد با مدرك عالي وقتي در عمل ضعيف باشد هيچ كار و هيچ شركتي خواهان داشتن او نيست. ما در دوره آموزش فتوشاپ در مشهد كه بصورت خصوصي برگزار ميكنيم، به افراد مدرك ارائه نميدهيم. اما كامال تضمين ميكنيم كه بعد دوره فرد تبديل به يك طراح حرفه اي شده باشد. بنابراين قبل از شركت در هر دوره اي، اصال به فكر مدرك فتوشاپ نباشيد بلكه به فكر درك فتوشاپ باشيد.

چه نوع آمو زش فتوشاپي را نخريم؟

اگر اول كار هستيد به شما توصيه ميكنم كه اصال سراغ آموزش هاي تئوري و تفهيمي فتوشاپ نرويد. اين آموزشها انگيزه شما را بشدت كاهش ميدهد و باعث ميشود كه خيلي زود قيد يادگيري فتوشاپ را بزني د. اگر قرار باشد رانندگي ياد بگيريد، ترجيح ميدهيد مدرس ده ساعت در مورد سيستم موتور و برقرساني خودرو به شما توضيح بدهد يا به شما بگويد كه خودرو را روشن كنيد و با انجام مراحل اوليه، به حركت بيفتيد؟ در فتوشاپ هم دنبال آموزشي باشيد كه به شما بصورت كاربردي مباحث آموزش داده شود. شايد سوال پيش بيايد كه قبل از اينكه از يك دوره استفاده كنيم چگونه متوجه نحوه تدريس شويم؟ بهترين راهكار اين است كه قبل از خريد دوره از مدرس يك پيش نمايش يا يك نمونه آموزش از اولين جلسه دوره بخواهيد. با آن نمونه آموزش با نحوه تدريس آشنا ميشويد. 

حداقل سيستم مورد نياز براي نصب و راه اندازي فتوشاپ چيست؟

برخالف تصور افراد براي نصب و يادگيري فتوشاپ اصال نياز به سيستم بسيار قوي نداريد. تقريبا روي هر سيستمي كه االن داريد فتوشاپ را ميتوانيد نصب كنيد. تنها نكته مهم اين است كه با توجه به سيستمتان نسخه مناسب فتوشاپ را نصب كنيد. اگر سيس تمتان رم دو و گرافيك 512 يا يك دارد، نسخه مناسب ميتواند فتوشاپ cc2014 باشد. اگر رم 4 و گرافيك يك داريد بهترين نسخه فتوشاپ cc2018 است و اگر سيستمتان قويتر است حتي ميتوانيد آخرين ورژن فتوشاپ را نصب كنيد و استفاده كنيد. بنابر اين اين تصور كه اول بايد سيستم را عوض كنم و بعد شروع كنم را دور بريزيد. بهترين كار اين است كه ابتدا شروع كنيد و بعد اگر نياز بود سيستمتان را ارتقا بدهيد.

آيا يادگرفتن فتوشاپ سخت است؟

 در يك جمله بايد گفت كه باز هم همه چيز به نحوه آموزش مدرس برمي گردد. اگر دوره عملي و پروژه محور باشد خيلي راحت و مشتاقانه ميتوانيد به شيريني فتوشاپ را ياد بگيريد. همچنين اگر يك دوره كال به مباحث تئوري و مفهومي فتوشاپ بپردازد، باعث ميشود كه برايتان خيلي سخ ت و طاقت فرسا جلوه كند.

براي كسي كه رشته دانشگاهياش گرافيك نبوده، آيا يادگرفتن فتوشاپ امكانپذير است؟

 قطعا بله. اصال نيازي نيست كه رشتهتان حتما گرافيك بوده باشد. كافيست به اين زمينه عالقه داشته باشيد. با انتخاب يك آموزش درست ميتوانيد خيلي زود در فتوشاپ حرفه اي شويد. به خاطر داشته باشيد كه بسياري از طراحان حرفهاي رشته دانشگاهيشان اصال گرافيك نبوده است.

 

 

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1400/3/9  | ۰۶ | ieltstactics

چگونه به سادگي فتوشاپ بياموزيم؟

همانطور كه مي دانيد امروزه با توجه به گستردگي استفاده از شبكه هاي اجتماعي مثل اينستاگرام، توليد محتواي تصويري حرفهاي يك نياز ضروري احساس ميشود. افراد براي ساختن يك بنر حرفهاي براي خدمات و محصوالت خود، نياز به يادگيري نرم افزارهايي از جمله فتوشاپ دارند. در زمينه آموزش و يادگيري فتوشاپ سواالت زيادي مطرح است كه در اين مقاله به مهمترين و رايجترين اين سواالت پرداختهايم. 

آيا ميشود به كل فتوشاپ مسلط شد؟ 

در جواب اين سوال كه بسيار رايج است، من هميشه يك سوال مشابه ميپرسم. آيا پزشكي هست كه در تمام زمينهها متخصص باشد؟يعني همزمان متخصص قلب، مغز، گوارش، بينايي و... باشد؟ قطعا نيست. فتوشاپ هم دقيقا مثل علم پزشكي است. شما قبل از هر آموزشي، بايد ابتدا تصميم بگيريد كه در كدام زمينه فتوشاپ ميخواهيد متخصص شويد. آيا آتليه عكاسي داريد و ميخواهيد روتوشهاي حرفهاي انجام دهيد يا قصد داريد از طريق انجام پروژه هاي تبليغاتي درامد داشته باشيد؟ فتوشاپ يك نرم افزار بسيار گس ترده هست و اين را به ياد داشته باشيد كه تقريبا هيچ فردي وجود ندارد كه ادعا كند به تمام فتوشاپ صددرصد مسلط است! 

يادگيري فتوشاپ چقدر زمان ميبرد؟ 

 همه چيز بستگي به مقدار زماني دارد كه براي آموزش و تمرين خود در نظر ميگيريد. اين مدت زمان هرچقدر بيشتر باشد طبيعي است كه زودتر مسلط ميشويد. شايد اگر يك دوره پروژه محور خوب تهيه كنيد با روزي يك ساعت وقت گذاشتن بتوانيد در بيست روز به حد نسبتا قابل قبولي دست پيدا كنيد. توجه داشته باشيد كه عالوه بر آموزش فتوشاپ، تمرين كردن و اجرا كردن دانستهها هم بسيار مهم است كه در ادامه به آن ميپردازيم. 


آيا صرفا آموزش فتوشاپ ميتواند ما را حرفهاي كند؟

 قطعا خير. هيچ فردي تنها با ديدن آموزش فتوشاپ حرفهاي نشده است. در تمام مشاغل نيز دقيقا همين است. شما اگر صد ساعت آموزش رانندگي ببينيد باز هم راننده حرفهاي نخواهيد شد. زيرا يادگيري فقط بخشي از قضيه است. تا سوار ماشين نشويد و در خيابانهاي شهر رانندگي نكنيد هرگز يك راننده ماهر نخواهيد شد. در آموزش فتوشاپ هم اين چنين است. ديدن آموزش فتوشاپ )چه حضوري و چه غيرحضوري( شايد تنها 40 درصد به شما كمك كند. مابقي 60 درصد باقيمانده در طول تمرين و تجربه به دست ميآيد و براي تمرين و ت جربه باالخره بايد از يك نقطه شروع كرد.

شركت در كالس حضوري بهتر است يا خريد دوره ويديويي و آنالين؟ 

در جواب اين سوال بايد گفت كه همه چيز به نحوه آموزش و مدرس مربوط است. اگر يك دوره كامال كاربردي و پروژه محور بود حضوري بودن يا نبودن آن چندان مهم نيست. شايد شما هم اين تصور را داشته باشيد كه فقط و فقط در كالس حضوري ميتوانيد ياد بگيريد. واضح است كه مزيت اصلي كالس حضوري وجود پشتيباني و رفع اشكال است. حال آنكه در برخي از دورههاي آنالين و ويديويي هم اين قابليت وجود دارد. در دوره آنالين سالطين فتوشاپ ، عالوه بر اينكه مباحث كامال پروژه محور و كاربردي به شما آموزش داده مي شود، قابليت رفع اشكال و پرسيدن هرنوع سوال از شخص مدرس هم وجود دارد. بنابراين اين چنين دوره اي شايد حتي مفيدتر از بسياري از كالسهاي حضوري باشد.

فتوشاپ فقط براي سيستم هست يا با گوشي هم ميشود طراحي كرد؟

 در اينجا دو بحث مطرح است. يادگيري و انجام كار. اگر دوره ويديويي و انالين باشد شما از طريق گوشي تلفن هم راه هم ميتوانيد آموزشتان را دنبال كنيد و ياد بگيريد. اما براي تمرين و كار و انجام پروژه حتما نياز به يك سيستم يا لپ تاپ داريد. ز يرا فتوشاپ اصلي فقط براي روي سيستم نصب ميشود. نرم افزارهايي كه روي گوشي نصب ميشوند در واقع فتوشاپ نيستند و فقط يك سري ويرايشهاي كوچك انجام ميدهند. فتوشاپ بسيار قويتر و حرفه ايتر از اپليكيشنهاي موجود در گوشي هاست. 

فرق دورههاي ويديويي آموزش فتوشاپ با ويديوهاي آموزشي رايگان يوتيوب و آپارات چيست؟

 اگر يك فرد تازه كار هستيد و هنوز شناخت كافي از فتوشاپ نداريد، يك راه بسيار اشتباه و غلط براي يادگيري، استفاده از ويديوهاي رايگان سطح اينترنت است. دليل آن اين است كه نميتوانيد سطح آموزش را تشخيص بدهيد. شما بايد از صفر شروع كنيد اما نميدانيد كه اين ويديوي آموزشي رايگان آيا براي فرد تازه كاري مثل شما مناسب است يا نه؟ در واقع نميتوانيد تشخيص بدهيد كه سطح اين آموزش چگونه است. اما در يك دوره ويديويي مثل سالطين فتوشاپ، مدرس كامال از صفر شروع ميكند و براي هر جلسه گام به گام طبق سرفصلهاي الزم به شما آموزش ميدهد. شما خيال تان راحت است كه مباحث كم كم حرفه اي ميشود و ناگهان با مباحث سخت و سنگين مواجه نميشويد. همچنين در آموزشهاي رايگان شما اگر به مشكل و سوالي برخورد كنيد، معموال فردي وجود ندارد كه به سوال شما پاسخگو باشد. ما در وبسايت آموزش گرافيك طرحيسا آموزشهاي رايگاني قرار داده ايم اما اكثر اين آموزشها براي افرادي است كه تا حدودي با فتوشاپ آشنا هستند. پاسخ به سواالت رايج درباره آموزش فتوشاپ 

آيا داشتن مدرك فتوشاپ مهم است؟

 اگر ميخواهيد در فتوشاپ حرفهاي شويد و هر شركت و ارگاني خواهان شما باشد، داشتن مدرك فتوشاپ اصال ضروري نيست. تمركزتان را فقط روي يادگيري كاربردي و حرفه اي شدن در فتوشاپ بگذاريد. وقتي كارتان عالي باشد در بازار هيچ فردي به مدرك شما اهميتي نميدهد. تنها نكته مهم داشتن مهارت و كار قوي است. يك فرد با مدرك عالي وقتي در عمل ضعيف باشد هيچ كار و هيچ شركتي خواهان داشتن او نيست. ما در دوره آموزش فتوشاپ در مشهد كه بصورت خصوصي برگزار ميكنيم، به افراد مدرك ارائه نميدهيم. اما كامال تضمين ميكنيم كه بعد دوره فرد تبديل به يك طراح حرفه اي شده باشد. بنابراين قبل از شركت در هر دوره اي، اصال به فكر مدرك فتوشاپ نباشيد بلكه به فكر درك فتوشاپ باشيد.

چه نوع آمو زش فتوشاپي را نخريم؟

اگر اول كار هستيد به شما توصيه ميكنم كه اصال سراغ آموزش هاي تئوري و تفهيمي فتوشاپ نرويد. اين آموزشها انگيزه شما را بشدت كاهش ميدهد و باعث ميشود كه خيلي زود قيد يادگيري فتوشاپ را بزني د. اگر قرار باشد رانندگي ياد بگيريد، ترجيح ميدهيد مدرس ده ساعت در مورد سيستم موتور و برقرساني خودرو به شما توضيح بدهد يا به شما بگويد كه خودرو را روشن كنيد و با انجام مراحل اوليه، به حركت بيفتيد؟ در فتوشاپ هم دنبال آموزشي باشيد كه به شما بصورت كاربردي مباحث آموزش داده شود. شايد سوال پيش بيايد كه قبل از اينكه از يك دوره استفاده كنيم چگونه متوجه نحوه تدريس شويم؟ بهترين راهكار اين است كه قبل از خريد دوره از مدرس يك پيش نمايش يا يك نمونه آموزش از اولين جلسه دوره بخواهيد. با آن نمونه آموزش با نحوه تدريس آشنا ميشويد. 

حداقل سيستم مورد نياز براي نصب و راه اندازي فتوشاپ چيست؟

برخالف تصور افراد براي نصب و يادگيري فتوشاپ اصال نياز به سيستم بسيار قوي نداريد. تقريبا روي هر سيستمي كه االن داريد فتوشاپ را ميتوانيد نصب كنيد. تنها نكته مهم اين است كه با توجه به سيستمتان نسخه مناسب فتوشاپ را نصب كنيد. اگر سيس تمتان رم دو و گرافيك 512 يا يك دارد، نسخه مناسب ميتواند فتوشاپ cc2014 باشد. اگر رم 4 و گرافيك يك داريد بهترين نسخه فتوشاپ cc2018 است و اگر سيستمتان قويتر است حتي ميتوانيد آخرين ورژن فتوشاپ را نصب كنيد و استفاده كنيد. بنابر اين اين تصور كه اول بايد سيستم را عوض كنم و بعد شروع كنم را دور بريزيد. بهترين كار اين است كه ابتدا شروع كنيد و بعد اگر نياز بود سيستمتان را ارتقا بدهيد.

آيا يادگرفتن فتوشاپ سخت است؟

 در يك جمله بايد گفت كه باز هم همه چيز به نحوه آموزش مدرس برمي گردد. اگر دوره عملي و پروژه محور باشد خيلي راحت و مشتاقانه ميتوانيد به شيريني فتوشاپ را ياد بگيريد. همچنين اگر يك دوره كال به مباحث تئوري و مفهومي فتوشاپ بپردازد، باعث ميشود كه برايتان خيلي سخ ت و طاقت فرسا جلوه كند.

براي كسي كه رشته دانشگاهياش گرافيك نبوده، آيا يادگرفتن فتوشاپ امكانپذير است؟

 قطعا بله. اصال نيازي نيست كه رشتهتان حتما گرافيك بوده باشد. كافيست به اين زمينه عالقه داشته باشيد. با انتخاب يك آموزش درست ميتوانيد خيلي زود در فتوشاپ حرفه اي شويد. به خاطر داشته باشيد كه بسياري از طراحان حرفهاي رشته دانشگاهيشان اصال گرافيك نبوده است.

 

 

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1400/3/9  | ۰۶ | ieltstactics

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 11
بازديد ديروز : 68
بازديد كل : 7338

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان